Ach jo aneb Volební programy 2021


Přehled volebních programů 2021 v otázkách sociálních služeb a specificky lidí s postižením a jejich rodin. (Týká se jich samozřejmě vše, já tím myslím věci, které jsou jim jmenovitě směřovány.)

A opakuji: přehled, žádná zásadní analýza. Ono ani není moc co analyzovat.

Piráti a starostové

Práce a sociální péče. Piráti/Stan už se vidí ve vládě, tak k názvům kapitol přistoupili státotvorně. Ale hned první věta kapitoly patří spíš někam do existencialistické komuny či co to má proboha být: „Společnost dává smysl hlavně ve chvílích, na které jedinec nestačí.” Proč to nenapíšou jasně?

Z poněkud serióznějšího soudku je věta “Stabilizovat důchodový systém a umožnit strávit každé období života v domácím prostředí”. To zní pěkně. Ale ještě uvidíme…

Dostupnější bydlení pro důstojné žití

(Kdo jim ty nadpisy píše, roboti?)

 • “Cílem je také to, aby si například lidé s postižením nebo senioři mohli vybrat mezi bydlením v běžné domácnosti nebo menším komunitním bydlením – velké ústavy nemohou životu dát lidský rozměr.”

Trh práce, který jde naproti lidem i trendům

 • “Podpoříme flexibilní formy pracovního uspořádání pro zaměstnané rodiče a pečující osoby, zejména skrze přivýdělky v průběhu rodičovské dovolené, úpravu pracovní doby a možnosti práce z domova.
 • Navrhneme finanční úlevy zaměstnavatelům na pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby – chráněná dílna nesmí být jedinou možností.”

Dostupné a efektivní sociální služby

“Prevence je levnější a účinnější než drahé řešení následků. Systém sociální podpory zjednodušíme a zlidštíme.

Díky předvídatelnému víceletému financování budou služby dostupné ve všech regionech.

Principy, které podpoříme:

 • víceleté financování, regionálně vyvážené služby, důraz na kvalitu
 • komunitní a terénní péče v domácím prostředí a podpora rodinných pečujících
 • transformace velkých ústavů na zařízení menšího, komunitnějšího typu
 • přehledné informace o systému a dostupnosti pomoci služeb, podpory i dávek
 • předvídatelnost podpory díky valorizaci podle inflace
 • spravedlivé mzdy a ohodnocení pracovníků profesí v sociální oblasti
 • sociálně právní ochrana dětí podle potřeb dětí a rodin, s minimem administrativy”

Důstojná domácí a komunitní péče

“Žít a dožít doma nebude jen zbožným přáním. Zpřístupníme komunitní sociální a zdravotní služby a těm, kteří o své blízké pečují, bude poskytována účinná systémová podpora.

 • Zajistíme dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě. Současně podpoříme rozvoj sítě odlehčovacích služeb.
 • Vytvoříme ucelený systém péče o člověka se sníženou soběstačností v přirozeném prostředí.
 • Podpoříme síť neformálních pečujících: dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psycho[1]sociální podpora, informovanost a vzdělávání.Podpoříme rozvoj zejména terénní paliativní péče, včetně dětské hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin.
 • Zajistíme kvalitní péči v pobytových zařízeních. Zasadíme se o přechod z velkých ústavů ke komunitnímu formátu.”

Slovo „postižení“ se v celém programu vyskytuje třikrát: jednou „lidé s postižením“, dvakrát „postižený region“…

U strany, která má tzv. počítače v DNA, není ani slovo o přístupnosti obsahu (či čehokoli jiného) pro lidi s postižením.

Celý program Piráti/STAN zde (.pdf)

No, komu?

Vtipné je, že Piráti mají ještě jeden program na webu. Ten se od toho předchozího liší nejen formou, ale i obsahem.

Webová verze je o poznání horší: Skládá se z řady rádoby odborných frází, které člověka vezmou zpět časem někam na pracovní skupinu MPSV před patnácti lety. Spousta „systémů“ a “nastavování” a podobných bezobsažností ve stylu „jak organizovat sociální služby lépe a radostněji“.

Screenshot programu, link v textu

Navíc pod každou oblastí je sekce Pro koho to chceme hlavně. A sociální služby, ty chtějí Piráti/Stan hlavně pro: mladé; rodiny s dětmi; lidi ve zralém věku (ať už je to cokoli); seniory; zaměstnance; lidi ve finanční tísni; rozvoj měst; veřejné finance; poskytovatele sociálních služeb; úřady práce; ČSSZ.

Což je všechno pěkné, jenom na lidi s postižením nějak nezbylo.

Screenshot, link v textu

A úplně stejné je to v oblasti Důstojná komácí a komunitní péče. I tu dělají pro leckoho (vč. Živnostníků a podnikatelů!), jenom ne pro lidi s postižením.

Zní to pěkně co?

Pokud by vám přišlo, že Piráti/Stan mají pěkný program z hlediska podpory deinstitutionalizace (transformace) sociálních služeb, tak se obávám, že není všechno bitcoin co se třpytí.

Jejich kandidát na ministra financí přišel s návrhem investovat 60 mld. do domovů se zvláštním režimem (resp. obecně 20 tisíc lůžek v zařízeních pro seniory). A že by se někdo z mnoha kanditárů na ministryni/ministra práce mohl přetrhnout to vyvrátit, to opravdu nemohu říct.

Spolu (ODS, lidovci, Top09)

Člověk si říká, jakou jízlivou poznámkou zahájit představení sociálního programu téhle partičky, ale oni jsou to příčinliví borci a udělali to za mne. Nedík.

Spolu pro zdravou rodinu

(Posedlost konzervativců „zdravou rodinou“ by asi stála za pár hodin Freudorerapie, ale co už.)

“Prosadíme spravedlivou rodinnou a sociální politiku

 • Víceleté financování sociálních služeb pro větší stabilitu a efektivní fungování
 • Náklady na sociální služby si odečtete z daní.”

„Zajistíme celkovou kvalitu, modernizaci a systémové financování sociálních služeb. Mnohem větší pozornost si zaslouží rozvoj terénních a ambulantních služeb. Sociální služby musejí být vstřícné a musejí svým klientům výrazně zvyšovat kvalitu života. Proto budeme jejich výsledky neustále porovnávat a soustředit se na nápravu slabých míst.“

Pokud vám snad program Spolu dosud neimponoval, tento zásadní bod vás jistě přesvědčí, že koalice drží prst na tepu doby a ví co je důležité: „Přejmenujeme MPSV na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci“.

Nic nepotřebujeme víc než nový název ministerstva a pěkný rebranding za pár desítek miliónů!

Píšou tam i další věci, např.:

 • “Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem: nejmenší děti a „sociální případy“ nepatří do ústavu, ale do svých rodin. Prosadíme sjednocení systému ústavní péče pod jedno ministerstvo. (Tohle se zatím nějak nedaří, ale budeme držet palečky.)
 • Budeme aktivně začleňovat handicapované do společnosti a na pracovní trh. Prosadíme přijetí zákona o sociálním podnikání.
 • Zavedeme jednoduchý systém koordinované rehabilitace a pro schvalování kompenzačních pomůcek.
 • Zavedeme jednoduchý systém pro přidělování sociálních podpor lidem se zdravotním postižením (příspěvek na péči, invalidní důchod apod.)”

Sociální služby a dávky

 • “Přehlednější a kvalitnější sociální systém. Zavedeme víceleté financování sociálních služeb (s výhledem na tři roky), aktualizujeme úhradovou vyhlášku a zajistíme pravidelnou valorizaci příspěvku na péči v návaznosti na jasné finanční ukazatele.
 • Zajistíme spravedlivé odměňování všech zaměstnanců v sociálních službách. Podpoříme péči v domácím prostředí, včetně přímé finanční podpory pro pečující.
 • Podpoříme rozvoj služeb pro osoby se speciálními potřebami (lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jinými druhy demencí, děti s poruchou autistického spektra, drogově závislí).
 • Podpoříme vícezdrojové financování sociálních služeb z veřejných i soukromých zdrojů.
 • Výrazně zjednodušíme systém dávek. Některé dávky sloučíme (např. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), ty zbytné zrušíme (např. příspěvek na dojíždění nebo příspěvek na přestěhování za prací).
 • Spustíme rychlý a vstřícný proces podávání žádostí pro příjemce (včetně propojení úřadů a možnosti vyřízení dávek online)”

Určitě to myslí upřímně, to nemohu říct.

Mimochodem, takhle to dopadne, když si jednou za deset let někdo v komunikačním oddělení vzpomene, že jsou na světě taky nějací ti lidi s postižením. A aby se měli pěkně, dostanou text-přes-obrázek, naprosto nečitelný, bez alternativního přístupu k obsahu… Prostě čirá krása a upřímná snaha pomoci “cílové skupině”.

Petr Fiala píše "zdravotně postiženým"
(H/T Barbora Atomová)

Celý program Spolu zde (.pdf)

Sociální demokracie

“Sociální systém jako trampolína“. Taková bezobsažná ptákovina možná vypadá pěkně, když se vybrejnstormuje v kruhu blízkých přátel, ale jako hlavní tezi programu si to může napsat opravdu jenom strana kolísající mezi bezvýznamností a zapomněním.

“Zreformujeme system sociálních dávek”, “navýšíme počty sociálních pracovníků”, zasadíme se, zefektivníme…

ČSSD vedla MPSV nějakých 17 let z 28 samostatného Česka. Včetně posledních 4. Opravdu nejsem zvědavý na jejich analyticko-pamfletové texty o tom, jak je sociální systém nedobrý a jak by šel vylepšit. Jen kdyby tak ČSSD dostala příležitost s tím něco udělat…

Ale k věci: “Senioři a hendikepovaní”. Ano, to je skutečně nadpis příslušné kapitoly. Takto mluví v roce 2021 “sociální” strana o lidech s postižením. Respekt a sounáležitost z toho přímo čiší.

Jakož i z prostoru, jakého se „hendikepovaným“ dostane. Úvodní analytická pasáž o dvou odstavcích a 17 řádcích textu o nich praví toto: „Ani lidem s postižením stát nepomáhá v dostatečné míře, třetina má hluboko do kapsy, až pětině chybí potřebná zdravotní péče nebo pomůcky, skoro každému desátému pak sociální služby. (…) Základem pro spokojené stáří a také pro plnohodnotný život lidí s postižením jsou i dostupné sociální a zdravotní služby.”

Z konkrétních návrhů, které se přímo týkají lidí s postižením a jejich rodin:

Důchody:

 • “Ekonomicky aktivním bude za celodenní péči o děti, ale i rodinné příslušníky, započítáván fiktivní vyměřovací základ, čímž se jejich budoucí důchod zvýší.”

Sociální služby:

 • “Stabilizujeme systém financování sociálních služeb. Současný systém financování 14 různými způsoby v krajích bude nahrazen jedním centrálním systémem. Zrušíme současný dotační systém dle směrných čísel a stát převezme po vzoru školství veškeré náklady na platy a mzdy v sociálních službách, které představují ¾ všech nákladů. Kraje, obce a zřizovatelé budou hra[1]dit ostatní náklady. Plánování kapacit a rozvoj sociálních služeb bude probíhat v součinnosti krajů a státu. Financování sociálních služeb bude mandatorním výdajem státu. Poskytovatelé musí dostatečně dopředu vědět, kolik a od koho na provoz obdrží.
 • Covidová pandemie nám ukázala, jak nepostradatelná, ale i podceňovaná péče je. Zaměstnancům sociálních služeb se proto musí pravidelně navyšovat platy a mzdy, min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.
 • Pracovníci v sociálních službách jsou přetíženi. Máme velký počet klientů na málo pečovatelského a zdravotnického personálu. Jedna pečovatelka v domově pro seniory má na starosti až 20 klientů. Kvalita péče poté klesá, zaměstnancům hrozí vyhoření. Zavedeme proto závazné personální standardy ve všech sociálních službách, které povedou ke zvýšení kvality života pečujících i klientů.
 • Zavedeme pečovatelskou mzdu jako alternativu k příspěvku na péči pro lidi s těžkou nebo úplnou závislostí. V Česku neformálně pečuje dle odhadů přes dvě stě tisíc osob. Příspěvek na péči v těžkém a úplném stupni závislosti pobírá přes 140 tisíc osob. Neformálně pečující osoby se ocitají v nejistém postavení, více než dvě třetiny z nich jsou ženy starší 50 let a s nárůstem potřeby a  intenzity péče opouštějí svá zaměstnání. Chceme, aby neformální péče těch, kteří se starají o své blízké (např. senior nebo osoba se zdravotním postižením), a státu tak šetří nemalé finanční prostředky, společnost ocenila.
 • Zajistíme, aby pečující osoby nebyly odkázány na dávky a po celoživotní péči měli šanci na spravedlivý důchod.
 • První razantní dopady stárnutí obyvatel se u nás projeví již za 15 let. Náklady sociálních služeb, ale také příspěvku na péči se oproti dnešku zvýší 6krát. ČSSD nechce, aby se enormně zvyšovala spoluúčast našich občanů a odmítá, aby sociální služby byly pouze pro bohaté. Po vzoru Německa zavedeme pojištění na péči, které zajistí, aby klienti sociální služeb nedopláceli několik desítek tisíc korun měsíčně za poskytnutí péče. Pojištění na péči bude fungovat podobně jako zdravotní pojištění a díky tomu nedojde k omezování péče nebo snižování kvality sociálních služeb.
 • Budeme rozšiřovat síť pobytových i terénních sociálních služeb a zvyšovat jejich kvalitu. Zajistíme, aby sociální služby byly dostupné po celé zemi, včetně menších měst a obcí. Zajistíme dostatek investičních prostředků na výstavbu nových domovů pro seniory komunitního typu tak, abychom byli připraveni na stárnutí populace a narůstající potřebu péče. Navýšíme objem prostředků na investice na pět miliard Kč ročně, což ročně navýší nové kapacity domovů o dva tisíce lůžek.
 • Podpoříme rozvoj komplexních služeb pro lidi s poruchou autistického spektra, Alzheimerovou chorobou, ale také péče o lidi se specifickými diagnózami v krajích. Zřídíme v každém kraji alespoň tři takováto centra.
 • Zmodernizujeme a zpřístupníme dlouhodobé ošetřovné. Prodloužíme vyplácení dlouhodobého ošetřovného až na 6 měsíců. Pokud se budou starat o malé dítě, bude to až devět měsíců. Zkrátíme podmínku hospitalizace ze 7 na 4 kalendářní dny, u osob v nevyléčitelném stavu zrušíme podmínku hospitalizace úplně. O dávku bude možné žádat i po ukončení hos[1]pitalizace, nikoli rovnou v nemocnici. Zároveň zákonem zavedeme po vzoru rodičovské dovo[1]lené garanci původního pracovního místa pro toho, kdo se rozhodne v rámci dlouhodobého ošetřovného pečovat.
 • Propojíme sociální a zdravotní služby (tzv. dlouhodobou péči), aby měli klienti zdravotních a sociálních zařízení dostupnou totožnou zdravotní a sociální péči bez rozdílu, ve kterém typu zařízení se právě nacházejí. To samé je nutné propojit i v terénu. Prosadíme zákon o dlouhodobé péči, který propojí zdravotní i sociální oblast, tak aby nebyla zdravotní péče v sociálních službách podfinancována, a dále zakotví role pojišťoven a všech dalších aktérů v systému.
 • Lidé chtějí umírat v domácím, resp. v důstojném prostředí. To dnešní Léčebny dlouhodo[1]bě nemocných nesplňují. Zajistíme tedy v každém kraji minimálně čtyři „kamenné“ hospice a současně legislativně ukotvíme domácí hospicovou péči, tak aby bylo konečně dořešeno její financování a aby lidé, pokud to je možné, mohli zůstat na konci své životní pouti v domácím prostředí mezi svými blízkými.”

Bydlení

 • “Zřídíme Státní bytový fond, který bude skupovat byty na trhu a pronajímat je za normální ceny například seniorům, samoživitelkám, hendikepovaným, mladým rodinám s dětmi nebo i státním zaměstnancům jako jsou hasiči, pošťáci, policisté, knihovníci či pečovatelky.”

Kultura národa (já si to nevymýšlím, opravdu to tam  takhle je)

 • “Zásadně vylepšíme podmínky přístupu lidí se sluchovým a zrakovým po[1]stižením k mediálnímu obsahu zejména novelizací zákona o provozování rozhlasového a TV vysílání.”

Celý program ČSSD zde (.pdf)

Hnutí za zabezpečení Andreje Babiše

Na výrobu programu nemáme čas, makáme.

Web ano

 

Shrnutí

Buďte rádi, že nejste já. Ušetříte si spoustu času a soužení.

Lidi s postižením jsou pro politické strany maximálně přívěšek seniorů v kapitole sociální péče.

Žádná ze stran neumí pojmout stárnutí jinak než jako problém, a i ten samozřejmě špatně.

Volební programy nepřekvapivě slibují modré z nebe (zde sociální služby pro každého, daňové úlevy pro ty ostatní), lásku k pečujícím osobám a rozvoj…

Rozvoj musí být. Sociální služby se musí stále rozvíjet. Také musí být efektivní. A dlouhodobě financované.

A co ještě musí být? Jo, dejte tam větu o těch domácích péčích, ať už je s nima pokoj.

A kolik teda do těch domovů pro seniory? Pět miliard, a není to málo Antone Pavloviči? Piráti mají šedesát.

Vraž to tam! A kolik teda? Nepřiměřeně, hlavně nepřiměřeně.

Závěr 2

Když odhlédnu od ne příliš vyvinutého sociálního smýšlení a jazyka* v programech, letošní volby přecijen představují významný pokrok:

 1. Většina stran se snaží nějak vypořádat se situací pečujících – rodinných příslušníků apod. To je rozhodně správný směr. Ať už to dělají daňovými úlevami, mzdou pečujících či jinak, je dobře že si strany konečně všimly existence této veliké a významné skupiny lidí. Většina expertů na sociální systém ráda předstírá, že sociální systém jsou služby a úřady. Ale ono by se jim to celé bez neplacené práce rodin a dalších pečujících sesypalo na hlavu rychleji, než dokážou říct efektivní rozvoj.
 2. Konečně došlo na mé dávné tužby, a pečujícím (a i sociálním službám) se začal někdo věnovat v kampani. Je smutné, že musela přijít pandemie, aby si jich strany všimly. Je smutné, že ČSSD považuje za “pečující” jen formální zaměstnance (viz 10 bodů). A je smutné, že nejvíce se neformální pečující snaží oslovovat zrovna ODS. Ale celkově je to velmi dobrý posun. Snad bude pokračovat.

Klíčový problém je (a proto to píšu až v Závěru 2 asi patnáct minut po prvním zveřejnění), že to nikomu z nich ani trochu nevěřím. Ať už na základě zkušeností s předchozího působení, nebo i z toho, jak jsou ty programy psané jako celek, a jakou roli v nich ty pozitivní aspekty mají.

Ale rád se nechám překvapit a vyvést ze skepse

* Moje hloupost je, že něco takového “očekávám” od politických stran. Progresivní myšlení v sociální oblasti mají prosazovat think-tanky a akademia. Politické strany to pak přežvýkají a převezmou. Ale kde nic není, ani ODS nebere.

A zatímco s “konzultanty” a “supervizory” se v sociálních službách dveře netrhnou, progresivní myšlenky, think-tanky a se světem ladící diskuze aby člověk pohledal.