2022 v evropské sociální politice


Výběr událostí a zpráv z evropské sociální politiky (s důrazem na lidi s postižením), které podle mého stojí za pozornost.

Odkazy vedou většinou na anglické texty; pokud je třeba, např. Deepl je výborný překladač.

Shrnutí roku 2021 zde. Uplynulý rok v Inclusion Europe.

Ze shrnutí vynechávám věci související s ruskou válkou v Ukrajině, o nich krátce zde nebo zde.

Rozsudky a odsudky

Výbor Spojených národů pro zabránění mučení odsoudil Slovensko za to, jak zacházelo se ženou s mentálním postižením. Šlo o to, že tato žena byla umisťována do klecové postele.

Evropský soud pro lidská práva podpořil volební práva lidí s postižením, ve sporuAnatolij Marinov proti Bulharsku

 • Pan Marinov automaticky ztratil právo volit v bulharských parlamentních volbách v roce 2017 v důsledku toho, že byl z důvodu psychiatrického onemocnění umístěn do částečného opatrovnictví.
 • Soud rozhodl, že bylo porušeno právo pana Marinova na svobodné volby podle článku 3 Protokolu č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

ale rozsudek stále umožňuje diskriminaci některých osob se zdravotním postižením tím, že jim odebírá volební právo:

 • “44.  Práva zaručená článkem 3 protokolu č. 1 však nejsou absolutní. Existuje prostor pro implicitní omezení a smluvní státy mají v této oblasti prostor pro uvážení, který je obecně široký.
 • “Zároveň Soud opakuje, že pokud se omezení volebního práva vztahuje na zvláště zranitelnou skupinu společnosti, která je vystavena značné diskriminaci, jako jsou například mentálně postižení, pak je prostor pro uvážení daného státu podstatně užší.
 • “Důvodem tohoto přístupu, který zpochybňuje určité klasifikace jako takové, je skutečnost, že tyto skupiny byly historicky vystaveny předsudkům s trvalými následky, které vedly k jejich sociálnímu vyloučení. Takové předsudky mohou mít za následek legislativní stereotypy, které znemožňují individualizované hodnocení jejich schopností a potřeb.
 • “Soudní dvůr v tomto ohledu zdůrazňuje, že kvalita parlamentního a soudního přezkumu nezbytnosti opatření obecné povahy, jako je sporné zbavení občanských práv uložené v důsledku prohlášení osoby za nesvéprávnou, má zvláštní význam, a to i pro fungování příslušného prostoru pro uvážení (viz rozsudek Strøbye a Rosenlind proti Dánsku.” V tomto posledním případě Soudní dvůr odkazuje na své loňské rozhodnutí, v němž uvedl, že odnětí volebního práva některým osobám se zdravotním postižením není porušením jejich práv.

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením shledal, že neposkytnutí individualizovaných podpůrných služeb rodině osob se zdravotním postižením ze strany Itálie bylo diskriminační a porušilo jejich právo na rodinný život, nezávislý život a přiměřenou životní úroveň.

Výbor zveřejnil své rozhodnutí po přezkoumání stížnosti podané italskou občankou M.S.B., která pečuje o svou dceru a partnera, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a vyžadují nepřetržitou péči.

 • “Výbor uznal, že kromě práv osob se zdravotním postižením je porušováno i právo pečující rodiny na sociální podporu,” uvedl Markus Schefer, zpravodaj Výboru pro komunikaci.
 • “Jedná se také o první případ, kdy Výbor zkoumal tvrzení o “diskriminaci na základě asociace”, neboť s M. S. B. bylo zacházeno méně příznivě kvůli její roli rodinného pečovatele o osoby se zdravotním postižením.”

Aby mohla pečovat o svou dceru a partnera a zároveň si vydělávat na živobytí celé rodiny, pracovala M.S.B. v letech 2013 až 2017 z domova prostřednictvím práce na dálku, dokud jí již nebylo umožněno pokračovat v práci na dálku.

 • Vzhledem k tomu, že italský právní systém neposkytuje rodinným pečovatelům žádnou právní ochranu, pokud jde o důchod za asistenci, odškodnění nebo nemocenské pojištění, neměla M.S.B. nárok na žádné odškodnění ani ekonomickou podporu.
 • M.S.B. se obrátila na Výbor s tvrzením, že nedostatek právního uznání a podpory vystavuje ji jako rodinnou pečovatelku a její rodinu riziku negativních a těžkých následků pro jejich zdraví, finance a osobní a společenský život.

Výbor dospěl k závěru, že právo rodinných příslušníků může být za určitých podmínek spojeno s ochranou osob se zdravotním postižením.

 • “Výbor uvedl, že si je vědom případů, kdy práva osob se zdravotním postižením nelze realizovat bez ochrany rodinných pečovatelů, a dospěl k závěru, že v úzkém kontextu čl. 28 odst. 2 písm. c) Úmluva uznává právo rodinných pečovatelů na ochranu ze strany státu za předpokladu, že toto uznání je nedělitelně spojeno s ochranou práv rodinných příslušníků se zdravotním postižením,” uvedl Schefer.

Výbor rovněž konstatoval, že skutečnost, že smluvní stát neposkytl rodině odpovídající podporu, včetně pomoci s výdaji souvisejícími se zdravotním postižením, odpovídajícího školení, poradenství, finanční pomoci a náhradní péče, představuje porušení práv dcery a partnera M. S. B. podle Úmluvy.

 • Výbor vyzval Itálii, aby poskytla M.S.B. a její rodině odpovídající odškodnění, přijala vhodná opatření k zajištění přístupu rodiny M.S.B. k odpovídajícím individualizovaným podpůrným službám a zabránila podobným porušením v budoucnu.

Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci znásilnění a nedobrovolného přerušení těhotenství žen s mentálním postižením v Moldavsku.

Tyto tři ženy “mají mentální postižení různého stupně závažnosti a všechny byly v určitém období umístěny v neuropsychiatrickém ústavním zařízení Bălți, během něhož si zachovaly plnou způsobilost k právním úkonům”.

 • “Poté, co byly při různých příležitostech znásilněny jedním z vedoucích lékařů v ústavu, všechny tři tvrdí, že otěhotněly a byly donuceny k potratu a že jim byly bez jejich souhlasu implantovány antikoncepční spirály.”
 • “Dne 19. listopadu 2019 byl F. S. pravomocně odsouzen za znásilnění celkem 16 obyvatelek azylového domu v Bălți, včetně všech tří žadatelek. Byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody. V pravomocném rozsudku byly citovány dvě svědecké výpovědi zmiňující těhotenství M.P. a její odeslání do porodnice v Bălți za účelem potratu.”
 • Ženy si “stěžovaly, že byly vystaveny nedobrovolným potratům a opatřením na kontrolu porodnosti a že úřady neprovedly účinné vyšetřování této záležitosti”.

ESLP “usoudil, že invazivní lékařské zákroky v kombinaci se zranitelností stěžovatelek z důvodu jejich pohlaví, zdravotního postižení a umístění do ústavní péče byly dostatečně závažné na to, aby spadaly do působnosti článku 3 Úmluvy.”

Soud:

 • “dospěl k závěru, že orgány neprovedly účinné vyšetřování tvrzení stěžovatelů o špatném zacházení, přestože bylo po jejich odvoláních čtyřikrát obnoveno. Vyšetřování nezohlednilo jejich zranitelnost jakožto žen s mentálním postižením vystavených sexuálnímu zneužívání v ústavním prostředí” (porušení procesní části článku 3, zákaz mučení).
 • “Pozoroval paternalistický tón ministerské vyhlášky z roku 1994 týkající se přerušení těhotenství u osob s mentálním postižením. Na jedné straně příkaz uváděl mentální postižení jako kontraindikaci těhotenství bez jakéhokoli dalšího posouzení zdravotních rizik, což samo o sobě bylo v rozporu s mezinárodními standardy. Na druhé straně příkaz vylučoval dotčené ženy z účasti na rozhodovacím procesu týkajícím se jejich vlastního těhotenství.”
 • “Konstatoval, že vláda neprokázala existenci jakýchkoli právních ustanovení, záruk a mechanismů, které by osobám, jako jsou G. M., T. M. a M. P., které byly mentálně postižené, ale nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, umožnily vyjádřit platný a plně informovaný souhlas s lékařskými zákroky. Zdálo se, že i aktualizované národní normy z roku 2020 přenášejí rozhodování na zákonného zástupce.”
 • “Zjistil, že stávající právní rámec nesplňuje požadavek vyplývající z povinnosti státu vytvořit a účinně uplatňovat systém poskytující ochranu ženám žijícím v psychiatrických zařízeních před závažným narušením jejich integrity.”

Strategie

Do března 2022 měly členské státy EU připravit plán, jak naplní Child Guarantee. V zásadě, jak budou chránit děti před chudobou, především tím že nejméně 5 % EU fondů má být určeno speciálně pro tento účel.

Český plán byl předložen v září. Ve vztahu k lidem s postižením se v něm mj. píše:

 • V České republice je okolo 2 800 rodičů s mentálním postižením. Až 40 % dětí bývá z péče těchto rodičů odebráno, často jen na základě mentálního postižení rodiče, nikoliv kvůli zanedbávání péče.
 • V České republice žije okolo 117 tis. dětí se zdravotním postižením. Jedná se o 79,6 tis. chlapců a 37,4 tis. dívek. Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků do 15 let. (Já si tedy nejsem jist, že porucha učení je zdravotní postižení, ale kdo ví.)
 • Počet dětí s postižením lze rovněž vymezit skrze počet příjemců příspěvku na péči, kdy bylo v roce 2020 každý měsíc vyplaceno osobám ve věku od 0–17 let průměrně 15,7 dávek na 1 000 obyvatel. Celkem bylo pro tuto věkovou kategorii vyplaceno každý měsíc průměrně 31,5 tisíc příspěvků. V I. stupni závislosti se jednalo o měsíční průměr 12,2 tisíc vyplacených dávek, v II. stupni o 8,9 tisíc, ve III. stupni o 5,8 tisíc a příspěvek pro nejvyšší stupeň závislosti byl každý měsíc vyplacen průměrně 4,6 tisícům osob mladších 18 let.
 • V České republice bylo k 31. 12. 2020 celkem 15 339 držitelů průkazu osob se zdravotním postižením mladších 18 let, z toho 661 v kategorii středně těžkého postižení, 4 987 v kategorii těžkého postižení a 9 691 v kategorii zvláště těžkého postižení s potřebou průvodce (ČSÚ 2021).
 • Z pohledu přístupu ke vzdělávání údaje ukazují, že ve školním roce 2020/2021 bylo v základních školách 114 108 žáků s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního stavu, přičemž 77 % se vzdělávalo v běžných třídách. V MŠ to bylo 11 547 dětí, z nichž se 42 % vzdělávalo v běžných třídách.

O dětech v ústavech:

 • V České republice bylo v roce 2018 umístěno v pobytových zařízeních pro děti 8 206 dětí. V posledních letech tato hodnota stagnuje a příliš se nemění.67 Každoročně je z péče rodičů odebráno přibližně 3 tis. dětí.

Evropská komise představila opatření pro lepší zaměstanost lidí s postižením. Dokument byl zveřejněn na pražské konferenci o zaměstnávání lidí s postižením, kterou pořádalo MPSV v rámci českého předsednictví Radě EU.

Evropská komise představila Strategii péče, zaměřenou především na péči o děti a o seniory. Zaměřuje se jak na neformální (rodinné) pečující, tak na formální (poskytovatele služeb).

Zprávy a doporučení

Deinstitucionalizace

EU Justice Scoreboard poprvé s daty o lidech s postižením. Tento přehled v oblasti justice obsahuje každoroční přehled o účinnosti, kvality a nezávislosti soudních systémů v Evropské unii.

Za rok 2022 jsou poprvé zahrnuta zvláštní opatření na podporu osob se zdravotním postižením v přístupu ke spravedlnosti na rovnoprávném základě s ostatními:

 • Upravené postupy alternativního řešení sporů (ADR)
 • Průzkum soudů v roce 2020 o potřebách a spokojenosti osob se zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením mohou být osobně vyslechnuty a vyjádřit svou vůli
 • Procesní úpravy
 • Přístupná digitální řešení u soudů prvního stupně
 • Braillovo písmo / znakový jazyk / snadno srozumitelný jazyk a další specifické formáty dostupné na vyžádání
 • Informace v přístupných formátech (např. digitální a papírové)

Fundamental Rights Agency publikovala svou pravidelnou zprávu, tentokrát zaměřenou na sociální práva. Obsahuje i kapitolu o naplňování Úmluvy o právech osob s postižením v EU.

Výbor Spojených národů pro práva osob s postižením vydal obecný komentář k právu na práci.

Zpráva Evropské komise o investicích do vzdělání:

 • Která opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jsou v zemích Evropské unie (EU) nejúčinnější?
 • Jak lze zlepšit účinnost a efektivitu výdajů?
 • Jak nejlépe hodnotit politická rozhodnutí?

Zpráva nabízí užitečné poznatky a výzkumy týkající se péče a vzdělávání v raném dětství a inkluzivního vzdělávání (zejména v kapitole Rovnost a inkluze, strana 101).

“Předškolní vzdělávání a péče (předškolní vzdělávání a péče) má pozitivní účinky zejména na rozvoj znevýhodněných žáků, a to jak v oblasti sociálně-emočních, tak kognitivních dovedností. Investice do předškolního vzdělávání a péče jsou proto nezbytné a jsou obzvláště nákladově efektivní.”

 • “Výzkum ukazuje, že přínosy předškolního vzdělávání a péče pro děti jsou velké, zejména pro znevýhodněné děti.”
 • “U dětí z rodin s nízkými příjmy je méně pravděpodobné, že budou navštěvovat předškolní vzdělávání a péči. Údaje z šetření PISA 2015 ukazují, že žáci ze skupin s nízkým SES v zemích OECD téměř třikrát častěji uváděli, že nenavštěvují programy předškolního vzdělávání a péče, než žáci ze skupin s vysokým SES.”

“Výzkum zjistil, že vzdělávací systémy s vyšší mírou segregace škol snižují příležitosti žáků s nižším socioekonomickým zázemím.”

 • “Vzájemné působení mezi žáky s vysokými a nízkými výsledky podporuje proces učení znevýhodněných žáků, kteří těží z odpovídajícího vzdělávacího klimatu a vyšších očekávání. Naopak vysoká míra koncentrace žáků s nízkými výsledky podkopává možnosti učení a zklamává očekávání učitelů i žáků.”
 • “Dobří žáci mohou pomáhat svým slabším vrstevníkům (jak poskytováním pomoci, tak svým působením jako příklad), žáci s většími obtížemi mají lepší učební plán (protože jej učitelé připravují pro žáky s nejvyššími výsledky) a konečně lepší žáci prohlubují své učení díky podpoře žáků se slabšími výsledky.”
 • “Díky kontaktu se spolužáky jiného původu se žáci lépe seznamují s novým chováním, očekáváními a motivacemi, které jednoznačně souvisejí s rodinným zázemím. K těmto přínosům nemůže dojít v kontextu školní segregace.”

“Složení školy má také vliv na její kvalitu.”

 • Výzkumy poukazují na existenci lepšího učebního klimatu, větší podpory ze strany rodin a menšího počtu kázeňských problémů v integrovanějších školách.”
 • “U žáků z rodin s nižším socioekonomickým zázemím se zvyšují jejich očekávání studijních úspěchů, když přejdou ze škol se sociálně znevýhodněným složením do škol s vyšším sociálním složením.”
 • “Výsledky znevýhodněných žáků jsou citlivější na změny v charakteristikách složení školy.”

“Údaje z šetření PISA ukázaly, že země, které dokázaly být inkluzivnější a snížit segregaci škol, jsou zároveň těmi, které vykázaly vyšší pokrok, pokud jde o výsledky žáků.”

“Existují důkazy, že snižování segregace ve školách je nákladově efektivní.”

 • “Ztráta příjmů spojená s nejrůznějšími nerovnostmi, včetně nerovností ve vzdělávání, je považována za významnou. Školní segregace snižuje studijní výsledky celého vzdělávacího systému a existuje vztah mezi výsledky a ekonomickými výnosy, segregovaný školský systém může způsobit velmi významné ztráty příjmů.”
 • Snížení školské segregace může vést ke kladné ekonomické bilanci veřejných výdajů na studenta, která zohledňuje veřejné úspory v oblastech, jako je zdravotnictví, bezpečnost nebo sociální péče, a také zisk plynoucí z pracovní inkluze.”

Další:

Výbor Sněmovny lordů ve Velké Británii vydal zprávu o péči pro dospělé, která my měla být povinná četba jak kvůli obsahu, tak formě.

Pokud vás tyto věci zajímají, sledujte mne na Twitteru nebo LinkedIn, kde je publikuji. Případně sleduje #IncludeNews od Inclusion Europe. A poslouchejte Inclusion Europe Radio, kde se o těchto věcech bavím s odborníky.

,